Chào mừng bạn đến với website THPT Hoàng Hoa Thám
Thứ hai, 28/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 507

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

                   

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM                                               

            Số  20 /HHT

                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8  tháng11  năm  2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC  KỲ I

            NĂM HỌC 2016-2017

I. Mục đích yêu cầu :

I.1. Mục đích  

- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động:Học thực, dạy thực, thi thực và đạo đức của người thầy.

- Nhằm đánh giá việc học tập của học sinh và đánh giá  kết quả giảng dạy của giáo viên.

- Kỳ kiểm tra phải đảm bảo: đúng qui chế, nghiêm túc, chính xác, chất lượng.

I.2. Yêu cầu  

- Học sinh tự lập kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ I.

- Học sinh không được trao đổi và không sử dụng tài liệu trong các buổi kiểm tra.

- Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh lên kế hoạch tự học tại nhà và phối  hợp với phụ huynh để kiểm tra.

- Tất cả  giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra: thực hiện đúng qui chế, nghiêm túc chấp hành kế hoạch phân công của hội đồng thi, trong quá trình coi kiểm tra phải thể hiện đúng tinh thần chỉ đạo của trường là : “ Nghiêm túc - chính xác - công tâm - an toàn “.

-Tổ trưởng, nhóm trưởng phải tổ chức họp thống nhất đáp án cho giáo viên chấm bài, tiến hành chấm theo quy định. Trong chấm bài phải thực hiện nghiêm túc theo đáp án, phải thể hiện đúng yêu cầu : “khách quan – chính xác – công bằng và đúng thực chất”.

II. Nội dung ôn tập ,tổ chức và hình thức đề kiểm tra

II.1 Nội dung

-Đối với khối 12 toàn bộ nội dung ở học kỳ I.

-Đối với khối 10,11 tổ trưởng thống nhất nội dung ôn tập sao cho phù hợp với yêu cầu

của trường.

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống, và phải tích hợp các nội dung có liên quan đến các kỳ thi đại học hàng năm.

II.2 Tổ chức kiểm tra

     - Trường ra đề kiểm tra chung cho các môn ở các khối lớp : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,Giáo dục công dân, Tiếng Anh,Toán, Vật lý, Hoá học,Sinh học.

     - Các môn còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp

II.3 Hình thức kiểm tra

*Đối với lớp 12:

- Môn Ngữ văn biên soạn đề theo hình thức tự luận (gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn), các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Toán, Tiếng Anh  gồm 50 câu; mỗi đề Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân gồm 40 câu.

-  Mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung theo chương trình chuẩn cho toàn khối.

* Đối với lớp 10, 11:

 - Môn Văn, Toán,Lý,Hoá,Sinh, Sử ,Địa,Giáo dục công dân  : Biên soạn một đề kiểm tra chung theo chương trình chuẩn ,đề ra theo hình thức tự luận .

- Môn tiếng Anh  gồm có:

+ Nghe: nghe băng hoặc đĩa từ 6 - 9 phút, đoạn nghe 2 - 3 phút, lặp lại 3 lần (các dạng true-false hoặc Box checking / trắc nghiệm MCQ);

        + Từ vựng: Word forms;

+ Ngữ pháp + giới từ : trắc nghiệm MCQ / điền khuyết;

+ Đọc hiểu: True/False hoặc MCQ;

+ Viết: viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

III Thời gian làm bài

* Lớp 10, 11:

- Toán, Ngữ văn:                                                                                90 phút;

- Tiếng Anh:                                                                                      60 phút;

- Các môn còn lại:                                                                             45 phút;

* Lớp 12:

-  Ngữ văn:                  

 

 

 

 

 

 

120phút;

-  Toán:                        

 

 

 

 

 

 

90 phút;

-  Tiếng Anh :               

 

 

 

 

 

 

60 phút;

-    Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân:     50 phút;

-     Các môn còn lại:                                                                           45 phút.

    IV. Kế hoạch thực hiện :

1.Thực hiện theo công văn Số : 3774/GDĐT-TrH của Sở giáo dục và đào tạo  thành phố Hồ Chí Minh về hướng  dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017                 .

2.Thực hiện theo lịch kiểm tra học kỳ I của trường THPT Hoàng Hoa Thám đã triển khai. 

3.Giáo viên  coi kiểm tra theo lịch phân công .

4.Thời gian thực hiện :

- Các môn Tin học,Thể dục, Công nghệ, Quân sự,Nghề  tự tổ chức kiểm tra tại lớp từ ngày : 5/12/2016à 9/12/2016.

     - Các môn còn lại kiểm tra theo lịch đính kèm .

- Ngày 2/12/2016 : Hạn cuối giáo viên nộp đề qua mail phuong132410@gmail.com.

- Giáo viên chấm bài và nộp phiếu điểm cho nhà trường vào lúc 8h  ngày 27/12/2016.

 

     Nơi nhận :                                                                       

         -GV- CNV                                                                           HIỆU TRƯỞNG

         -Lưu VP                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                     Trần Ngọc Minh

                                                             

      

 

 

 

 

 

 

 

164